[fusion_text]

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Academ Centrum voor Innerlijk welzijn zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Academ.
2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
3. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:                              Opdrachtnemer: Academ.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van Academ.
4. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van de Opdrachtgever tegen te gaan.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
6. Indien de behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
7. Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter nietig worden verklaard tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
1. Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met Academ tot een enkele dan wel meerdere behandeling en volgens behandelplan.
2. Academ is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door Academ verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Tarieven
1. De Opdrachtgever wordt geacht de door Academ gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De door Academ opgegeven tarieven zijn inclusief BTW.
2. Betaling dient contant te geschieden na afloop van iedere behandeling. Indien de Opdrachtgever niet in staat is contant te betalen, dient de betaling alsnog te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
3. Academ is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door Opdrachtgever verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.
4. Iedere afspraak waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of minder dan 24 uur van te voren is afgezegd bij verhindering wordt in rekening gebracht
5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Academ bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
6. Als de betaling op verzoek of door toedoen van de Opdrachtgever wordt uitgesteld of vertraagd, is Academ gerechtigd om voor iedere maand of gedeelte daarvan een rentevergoeding in rekening te brengen, overeenkomstig de op dat moment geldende wettelijke rente en te rekenen over het door de Opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag.
7. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
8. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever van alle bestelde goederen.
9. De door Academ geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. Academ is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
2. Academ is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
3. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Academ is sprake van een inspanningsverplichting.
4. De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn eigen proces en de eventuele veranderingen die dit in zijn leven kunnen geven.

Artikel 5. Geheimhouding
1. Academ is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Academ draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Academ gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Academ zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Academ niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 6. Toepasselijk recht, vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Academ
5. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.[/fusion_text]