Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Opleiding

1. Algemeen

1.1  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Staf/Opleidingsinstituut: Academ.
Student: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt / deelneemt aan de opleiding van Academ.
1.2 Academ: Academ, centrum voor innerlijk welzijn en opleidingsinstituut, gevestigd Graaf Jan van Nassaustraat 8a I-II 3051 GE Rotterdam
1.3 Onder schriftelijk wordt verstaan dat er per (aangetekende) brief of per email wordt gecorrespondeerd.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten (overeenkomsten), offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door Academ, in de breedste zin van het woord.
1.5 Bij het aangaan van een contract gaat de student akkoord met deze Algemene Voorwaarden Opleiding van Academ te Rotterdam.
1.6 Academ heeft het recht de Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
1.7 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op www.academ.nl
1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
1.9 Afwijkingen van cq aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit Academ schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.
1.10 Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter nietig worden verklaard tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2. Curriculum

2.1 Het curriculum van de opleiding heeft verscheidene modules van losse of aan een geschakelde dagen en/of dagdelen. Het start met 48 lesuren in het eerste jaar met het jaartraject, de verdieping. De vijf elementen bestaan uit 5 modules. De karakterstructuren bestaan uit 6 modules. Een totaal aan 144 lesuren therapeutische methodieken en 144 uur intervisie.
2.2 De student is verplicht om supervisie te nemen en intervisie te organiseren en actief aan deel te nemen.
2.3 De staf verplicht zich zorg te dragen voor de organisatie, structuur en kwaliteit van de opleiding.
2.4 De staf kan tijdstip, locatie en/of inhoud van het curriculum wijzigingen. De studenten worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
2.5 De student verbindt zich aan het hele curriculum van de opleiding, maar verplicht zich steeds één studiejaar vooruit.
2.6 De student is, behoudens onvoorziene omstandigheden, op alle dagen aanwezig en neemt actief deel aan het basisjaar.
2.7 De student committeert zich aan de opleiding en is zich bewust van de effecten die het volgen van deze opleiding kan hebben op zijn/haar fysiek, sociaal en mentaal welzijn en neemt daar eigen verantwoordelijkheid voor. De student kan het opleidingsinstituut Academ niet aansprakelijk stellen voor de eventuele niet gewenste effecten.
2.8 Indien de student besluit de opleiding voortijdig te beëindigen kan dit niet alvorens een gesprek met de staf van Academ heeft plaatsgevonden. De student dient dit gesprek zelf aan te vragen.
2.9 De staf stelt zich beschikbaar tijdens het traject voor vragen en ondersteuning, zowel op de lesdagen als op andere moment via telefoon of mail. De staf zet zich in om de begeleiding te bieden die passend is bij de opleiding en voor de student. Het ontneemt de student niet om eigen initiatief te nemen in zijn/haar ontwikkelproces en om contact met de staf aan te gaan.

3. Tarieven, betaling

3.1 De totale opleidingskosten

Practitioner opleiding fysiek: € 2.800
Practitioner opleiding online: € 1.980

Therapeuten opleiding fysiek: € 2.800
Therapteuten opleiding online: € 1.980

Individuele sessie: € 75

(prijswijzigingen voorbehouden)

Betaling in termijnen is mogelijk in overleg met Academ.

3.2 In deze kosten zijn niet begrepen de kosten van de leer therapiesessies en de eventuele van toepassing zijnde accommodatiekosten.
3.3 De therapeutische methodieken en de proceswerk trainingsdagen betaal je voor aanvang van deelneming.
3.4 Gedurende de hele opleiding zijn er per studiejaar 5 individuele leertherapiesessies bij op de site van Academ vermelde therapeuten en 1 feedbacksessie. De kosten van deze sessies zijn afhankelijk van op dat moment geldende tarieven.
3.5 Naast deze kosten zijn er extra kosten voor aan te bevelen literatuur. Bestaat uit een boekenlijst met 38 titels, met een richtprijs totaal voor hele lijst te verwachten ongeveer € 800,-
3.6 Aanschaf van aanbevolen literatuur is student zelf verantwoordelijk voor en kan geschieden volgens gangbare wegen via boekenwinkel, internet of tweedehands, zonder bemiddeling of uitvoer van Academ.
3.7 
De betaling (onderdelen) van de opleiding geschiedt na contact met het secretariaat van Academ middels een factuur. Er is een bedenktijd van 14 dagen van toepassing.
3.8 De aanbetaling van € 200,- dient minimaal te zijn voldaan. Als de aanvangsdag binnen 3 weken ligt dan dient het hele cursusgeld te zijn voldaan.
3.9 Als de studieovereenkomst en aanbetaling niet voor aanvang van de eerste lesdag zijn ontvangen, kan de student mogelijk niet starten met het basisjaar.
3.10 Als de student zijn/haar financiële verplichtingen niet nakomt en er is geen toestemming verleend voor een uitgestelde betaling, dan kan de student de opleiding niet verder vervolgen. De financiële verplichting jegens het opleidingsinstituut Academ blijft echter van kracht.

4. Annulering

4.1 Bij annulering voor aanvang wordt 25% van het bedrag administratie/verwerkingskosten in rekening gebracht, het resterende geretourneerd. Er is echter een bedenktijd van 14 dagen van toepassing na inschrijving via de website.
4.2 Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en geen restitutie.
4.3 Indien de opleiding door de student zelf wordt gestaakt, dan zal de student geen aanspraak kunnen maken op restitutie of vermindering van het voor dat betreffende studiejaar door hem/haar verschuldigde opleidingsgeld. Dit is onafhankelijk van de reden waarom het basisjaar wordt afgebroken.
4.4 Mocht de student niet aanwezig kunnen zijn bij de geplande les, dan dient hij/zij zich tijdig af te melden bij de staf.  Bij 24 uur van te voren schriftelijk (email), na/binnen 24 uur telefonisch. Er is geen sprake restitutie indien je één of meerdere dagen afwezig bent tijdens een lesblok.
4.5 Mocht door onvoorziene omstandigheden een traject niet gevolgd kunnen worden, dan kan dit in overleg met de staf en na schriftelijke bevestiging op een later moment worden ingehaald.
4.6 De staf heeft het recht de student de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen, in welk geval het opleidingsgeld pro rato zal worden gerestitueerd.
4.7 Conditie waaronder de opleiding van Academ niet plaats zal vinden en er restitutie van betaalde bedrag plaatsvindt is indien er onvoldoende studenten zijn voor dat studiejaar.
4.8 Indien (verdere) deelname aan de opleiding wordt geweigerd om redenen van overtreding van de regels en voorschriften (artikel 5), welke door de staf wordt gesteld, dan is er geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het opleidingsgeld.

5. Regels en voorschriften

5.1 Van de student wordt verwacht dat hij/zij zich tijdens de opleiding aan de door de staf van het opleidingsinstituut te stellen huisregels en voorschriften houdt.
5.2 Het Copyright en het eigendomsrecht van het opleidings- en studiemateriaal berust bij Academ. Niets mag openbaar worden gemaakt, gedistribueerd of gekopieerd door middel van (foto)kopie, internet, opname of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Academ.
5.3 Het is niet toegestaan om tijdens onze lessen/trainingen/sessies geluidsopnames te maken en foto’s te nemen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Academ.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De opleiding biedt hulp om jezelf te ondersteunen in je eigen ontwikkelingsweg. Het vervangt op geen enkele wijze noodzakelijk medische hulp of individuele therapeutische hulp. De student neemt deel op eigen verantwoordelijkheid, uit vrije wil en op eigen risico.
6.2 Academ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch voor studenten/gebruikers, cliënten en bezoekers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolge van aanwezigheid binnen Academ.
6.3 Academ draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van studenten/gebruikers, cliënten en bezoekers en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
6.4 Academ behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat Academ aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
6.5 Academ noch de staf kunnen verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen en/of eventuele psychische of fysieke klachten opgedaan tijdens de opleiding of als vermeend gevolg ervan.

7. Privacy

7.1 Academ verwerkt persoonsgegevens van de student doordat hij/zij deelneemt aan een van onze diensten en/of omdat de student deze zelf aan ons verstrekt.
7.2 Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Na afloop van de bewaartermijn, van 6 maanden, waarbij de doeleinden zijn uitgevoerd, worden de persoonsgegevens gewist.
7.3 Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.
7.4 De student heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De student kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@academ.nl
7.5 Academ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Lees gehele Privacy Verklaring van Academ op  www.academ.nl/privacy-statement/

8. Klachtenbehandeling                   

8.1 Indien een student een klacht heeft jegens een staflid van Academ, is hiervoor een klachtenregeling op van toepassing. Deze is op te vragen bij het secretariaat secretariaat@academ.nl van Academ, opleidingsinstituut.
8.2 Inhoudelijke klachten mogen schriftelijk worden ingediend en worden getoetst aan de bestaande lesstof en indien ontvankelijk worden zij meegenomen in de huidige lesstof.
8.3 Voor klachten over de docenten of de opleiding als geheel is het in het kader van het leerproces van belang om deze direct met de staf/docenten op te nemen. De staf/docent staat open voor dit soort gesprekken, kritiek of klachten.
8.4 Indien de klacht niet naar goeddunken van de klager/student is opgelost, dan kunnen betrokkenen zich wenden tot de klachtencommissie. Opleidingsinstituut Academ beschikt over een klachtenregeling en deze is hier te downloaden.

We nemen klachten serieus en er wordt vertrouwelijk mee omgegaan. Volgens bepalingen reageren we op de klacht binnen 4 weken na ontvangst.

9. Overmachtsverklaring

9.1 Academ is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Academ, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Academ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Academ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien Academ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
9.5 Academ aanvaard nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten of anderszins van de zijde van haar studenten.
9.6 Academ is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de student, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het opleiding/module bedrag.

Algemene Voorwaarden individuele sessies

1. Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Academ. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van Academ.
1.2 Academ: Academ, centrum voor innerlijk welzijn en opleidingsinstituut, gevestigd Graaf Jan van Nassaustraat 8a I-II 3051 GE Rotterdam
1.3 Onder schriftelijk wordt verstaan dat er per (aangetekende) brief of per email wordt gecorrespondeerd.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten (overeenkomsten), offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door Academ, in de breedste zin van het woord.
1.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Academ.
1.6 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
1.7 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van de Opdrachtgever tegen te gaan.
1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
1.9 Indien de behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.10 Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter nietig worden verklaard tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met Academ tot een enkele dan wel meerdere behandeling en volgens behandelplan.
2.2 Academ is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door Academ verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

3. Tarieven

3.1 De Opdrachtgever wordt geacht de door Academ gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De door Academ opgegeven tarieven zijn vrij van BTW.
3.2 Betaling dient te geschieden na afloop van iedere behandeling. Dit kan contact of via pin mogelijkheid op locatie. Als in uitzondering de Opdrachtgever niet in staat is na afloop te betalen, dient de betaling alsnog te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
3.3 Academ is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door Opdrachtgever verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.
3.4 Iedere afspraak waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of minder dan 24 uur van te voren is afgezegd bij verhindering wordt in rekening gebracht
3.5 Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Academ bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
3.6 Als de betaling op verzoek of door toedoen van de Opdrachtgever wordt uitgesteld of vertraagd, is Academ gerechtigd om voor iedere maand of gedeelte daarvan een rentevergoeding in rekening te brengen, overeenkomstig de op dat moment geldende wettelijke rente en te rekenen over het door de Opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag.
3.7 Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
3.8 Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever van alle bestelde goederen.
3.9 De door Academ geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Academ is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
4.2 Academ is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
4.3 Deelname is op eigen verantwoordelijkheid, en Academ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen en/of letsel opgedaan tijdens de training/sessie of als vermeend gevolg ervan.
4.4 Bij de uitvoering van de dienstverlening van Academ is sprake van een inspanningsverplichting.
4.5 De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn eigen proces en de eventuele veranderingen die dit in zijn leven kunnen geven.

5. Geheimhouding

5.1 Academ is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Academ draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
5.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Academ gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Academ zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Academ niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
5.3 Academ heeft haar Privacy Verklaring beschikbaar op www.academ.nl

6. Toepasselijk recht, vindplaats en wijziging voorwaarden

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
6.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Academ
6.4 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

7. Overmachtsverklaring

7.1 Academ is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Academ, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
7.3 Academ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Academ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
7.4 Indien Academ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
7. 5 Academ aanvaard nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar zaalhuurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.
7.6 Academ is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de zaalhuurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van zaalhuur welke met de zaalhuurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 7 beschreven.

Winkelwagen